Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 ‐ DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. De ondernemer Hoveniersbedrijf Wouter Wigman welke actief is in de navolgende werkzaamheden:

 1. Het uitvoeren van werkzaamheden voor cliënt ten behoeve van de aanleg en/of onder houd van tuinen en overige groene ruimte voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
 2. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor onder punt 1 genoemde werkzaamheden.
 3. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

B. Materialen:

 1. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig
  hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen
 2. Zand, grond, teelaarde en compost.
 3. Dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de
  ondernemer vallen

C. Cliënt:

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan een ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van
werkzaamheden en/of het leveren van zaken, als onder A omschreven.

D. Aanneemsom

Het verrichten van werkzaamheden, welke tussencliënt en ondernemer zijn overeengekomen tegen
een van te voren vastgesteld totaalbedrag, inclusief BTW. (veelal vastgelegd in een ‘offerte’.

E. Regiewerk

Alle werkzaamheden als bedoeld onder A welke niet vallen onder die zoals onder D omschreven en
die tussen cliënt en ondernemer zijn overeengekomen, inclusief BTW.

F. Uurloon

De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één
persoon, inclusief BTW. Aan de cliënt wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de
ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van
het werk.

 

ARTIKEL 2 ‐ TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop door ondernemer.
 2. De ondernemer verplicht zich deze algemene voorwaarden gelijktijdig met de offerte aan de cliënt te verstrekken. De algemene voorwaarden zijn te downloaden van de website van Hoveniersbedrijf Woute Wigman.

ARTIKEL 3 ‐ DE OFFERTE/HET AANBOD

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te
  stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en
  heeft de cliënt de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken.
 2. De ondernemer brengt de offerte schriftelijk uit.
 3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na
  ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 4. De offerte bevat een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden
  inclusief prijsvorming op basis van de in het eerste lid door de cliënt aan de ondernemer
  verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede
  beoordeling van de offerte door de cliënt mogelijk te maken.
 5. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de
  intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
  tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld
  teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande
  wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 6. Het is de cliënt verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten
  berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten
  toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de cliënt de voorbereidings‐, ontwerp‐ en
  tekenkosten aan de ondernemer vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot
  het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden
  en/of levering van zaken wordt gegeven.
 8. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
  1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden worden verricht.
  2. Bij de prijsvormingsmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. het uurtarief van mensen, machines en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
 9. Meer‐ en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren worden geoffreerd en na akkoord worden uitgevoerd.

ARTIKEL 4 ‐ DE OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uitvoeren van regiewerk en/of van
  koop of verkoop alsmede aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door
  aanvaarding van het aanbod door de cliënt. Deze aanvaarding geschiedt schriftelijk.
 2. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de cliënt de offerte voor akkoord geeft door
  middel van een email met hierin akkoord, en/of en deze ondertekent en vervolgens
  overhandigt dan wel terugzendt aan de ondernemer.
 3. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
 4. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het
  moment dat de cliënt er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het
  werk wordt begonnen.
 5. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen,
  tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer
  niet.

ARTIKEL 5 ‐ WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

 1. Wijzigingen in de overeenkomst waaronder afwijkingen van de algemene voorwaarden in
  een individueel geval dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als
  aanvulling op de aanvaarde offerte.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als
  meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

ARTIKEL 6 ‐ LEVERANTIES

 1. Alle leveranties welke door de ondernemer geschieden, worden – voor zover deze geen
  onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan
  zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor
  vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. De ondernemer staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen,
  overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk
  toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde,
  compost, fundering en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke
  bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het
  gebruiksdoel.
 3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem
  verwerkte levende materialen wordt door de ondernemer, mits de verzorging aan hem is
  opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers‐ en/of
  terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht. In die gevallen zal de uitval tot
  maximaal 10% van de waarde van het betreffende goed door de ondernemer worden
  vergoed. De hoogte van het bedrag van het uitvalpercentage wordt bepaald door de hoogte
  van de totaalprijs van het/de relevante geleverde product(en).
 4. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, tengevolge
  van weers‐ of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht,
  zonder dat dit de cliënt recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te
  schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de
  aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te
  stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend
  materiaal noodzakelijk is.

 

ARTIKEL 8 ‐ OPLEVERING

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de
cliënt. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
ALGEMENE VOORWAARDEN HOVENIERSBEDRIJF WOUTER WIGMAN.

 1. wanneer de ondernemer mondeling, danwel schriftelijk aan de cliënt heeft
  meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd.
 2. wanneer uiterlijk 10 dagen zijn verstreken na de mondeling danwel schriftelijke
  mededeling van gehele uitvoering, en de cliënt heeft nagelaten deze binnen deze
  termijn te aanvaarden.
 3. wanneer de cliënt het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat
  door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd
  wordt beschouwd.

ARTIKEL 9 ‐ TRANSPORTRISICO’S

Alle zaken worden vervoerd voor risico van de ondernemer, tenzij anders is
overeengekomen

ARTIKEL 10 ‐ BETALING/NIET‐TIJDIGE BETALING

 1. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel,
  tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Facturen dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Compensatie of
  schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de cliënt betalen volgens de termijnen en
  de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 4. De cliënt is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. De
  ondernemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de
  cliënt alsnog de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering
  te betalen.
 5. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het
  verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze
  rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 6. Aan personen in dienst van de ondernemer, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht
  hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
 7. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten naar
  redelijkheid voor rekening van de cliënt. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met
  de eventuele proceskosten.
 8. Bij niet‐tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst
  voor onbepaalde tijd op te schorten.
 9. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voortvloeien uit geen of niet‐
  tijdige betaling komen ten laste van de cliënt.

ARTIKEL 11 ‐ AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL

 1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de
  ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd
  alle medewerkers die geen procuratie hebben

ARTIKEL 12 ‐ MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

Onder in acht name van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en teelaarde
geldt:

 1. De ondernemer zal zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde
  verwijdering van de afval‐ en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn
  werkzaamheden vrijkomen.
 2. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de cliënt.

ARTIKEL 13 ‐ EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard‐ of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de
  ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door
  natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de ondernemer bij voorbaat een bezitloos
  pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de
  ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de cliënt, uit welke hoofde dan ook, aan de
  ondernemer verschuldigd is en zal worden.

ARTIKEL 14 ‐ ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van de
overeenkomst kan door beide partijen alleen geschieden per aangetekende brief gericht aan
de wederpartij en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

ARTIKEL 15 ‐ OVERMACHT

 1. Een tekortkoming kan de ondernemer of de cliënt niet worden toegerekend indien zij niet te
  wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet,rechtshandeling of in het verkeer geldende
  opvatting voor zijn rekening komt. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden
  zullen de cliënt en de ondernemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de
  resterende periode.
 2. Onder overmacht bij de cliënt wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de
  werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of
  voorbereidende werkzaamheden bij de cliënt niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 3. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten
  hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de
  ondernemer onmiddellijk contact op met de cliënt met als doel een regeling te treffen voor
  vervangende uitvoering.

ARTIKEL 16 ‐ UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING

 1. Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de
  onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van het werk, zijn diens
  echtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien,
  ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de
  cliënt aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een
  redelijk bedrag voor het niet‐afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij regiewerk het tot
  het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de
  onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige
  voorwaarden.
 2. Bij overlijden, dan wel bij liquidatie of de ontbinding van de onderneming van de cliënt, zijn
  de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te
  laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De vordering tot betaling van al hetgeen
  verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de cliënt in staat van
  faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling
  wordt gevorderd, wanneer enig beslag op zaken van de cliënt wordt gelegd en bij overlijden
  van de cliënt.
 3. De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op
  te schorten in geval de cliënt in staat van faillissement is verklaard, alsmede in geval de cliënt
  een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 17 ‐ AANSPRAKELIJKHEID

  1. De ondernemer is aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers. De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade
  2. In geval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de cliënt het volgende: Indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de cliënt dit binnen twee werkdagen na oplevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de cliënt geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient dit te worden aangegeven.
  3. Op de cliënt rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 1. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
 2. De cliënt vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de cliënt of door derden die de cliënt daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de cliënt.
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

ARTIKEL 18 ‐ KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden door de ondernemer uitsluitend in behandeling genomen indien:

 1. Het aankoopbewijs/de factuur kan worden overgelegd, waaruit blijkt dat de zaken ook daadwerkelijk bij de betreffende ondernemer zijn gekocht.
 2. Volledige en duidelijke omschrijving van de klacht wordt schriftelijk overgelegd.
 3. Ingeval van zichtbare gebreken: de klacht uiterlijk 14 dagen na factuurdatum aantoonbaar is ingediend.
 4. In geval van onzichtbare gebreken: de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 14 dagen nadat de cliënt het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch niet later dan vier weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van werkzaamheden of de levering van goederen, volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer zijn ingediend.
 5. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cliënt zijn rechten terzake verliest.
 6. De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken.
 7. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk indien de cliënt niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.